Disclaimer

De Disclaimer en Voorwaarden van Forento.be

Disclaimer voor https://www.forento.be

Volgende website, Forento.be, (hierna te noemen “de Website”) wordt beheerd door Sterk Digital, hierna te noemen “Sterk Digital”).

Door de Website te bezoeken en de gepubliceerde informatie, teksten, afbeeldingen, video’s, interactieve applicaties en/of andere materialen te raadplegen, verklaart u (hierna “de Gebruiker”) zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Sterk Digital behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde, en dit zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. De Gebruiker wordt geacht steeds door de meest recente versie van de algemene voorwaarden gebonden te zijn.

Doel van de Website

De Website richt zich tot de Gebruiker als informatieverstrekker inzake inzonderheid spaarinstrumenten, verzekeringsproducten en kredieten. De informatie en links verzameld op de Website zijn louter ten informatieve titel en kunnen geenszins aanzien worden als een voorstelling van producten, wijze van het in contact brengen van de Gebruiker met externe partijen en/of bemiddelingsactiviteit. De informatie van de Website is vrij toegankelijk, doch om dit te behouden ontvangt Sterk Digital een vergoeding voor het verwerken van externe partijen in de aangeboden informatie. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Website, noch Sterk Digital kan aanzien worden als een bank, financiële instelling, verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, kredietgever of kredietbemiddelaar.

De Website is louter bestemd voor privé en niet-professioneel gebruik van de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De Gebruiker gaat akkoord dat de informatie op de website niet aangepast is aan de persoonlijke en/of specifieke omstandigheden van de Gebruiker, en bijgevolg niet kan beschouwd worden als concreet voorstel of aanbod om een overeenkomst te sluiten met Sterk Digital, noch met externe partijen.

Auteursrechten

Het is de Gebruiker niet toegestaan de informatie van de Website aan te passen, te kopiëren, te verspreiden, te verdelen, te publiceren, te reproduceren of te commercialiseren, en dit zowel op originele als afgeleide wijze, zonder voorafgaande én schriftelijke toestemming van Sterk Digital. De Gebruiker erkent dat de intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Sterk Digital, dan wel de externe partijen.

In het bijzonder is het niet toegestaan pagina’s of individuele elementen (met name, doch niet-limitatief afbeeldingen, video’s, interactieve applicaties en/of andere materialen) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij enige verwarring kan ontstaan over de afkomst van de gegevens. Bij enige schending van artikel 2 behoudt Sterk Digital zich het recht voor schadevergoeding te bekomen voor alle verlies, aansprakelijkheid, schade en/of kosten.

Aansprakelijkheid

Sterk Digital tracht de informatie voor de Website met de grootste zorgvuldigheid te verzamelen. De Gebruiker erkent evenwel dat informatie geen permanent karakter heeft, en dan ook onderhavig is aan wijzigingen. Sterk Digital is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de eigen Website, dan wel de websites of de diensten van externe partijen waarnaar de Website zou verwijzen. Sterk Digital is evenmin aansprakelijk voor eventuele vergetelheden of tekortkomingen in het verzamelen, interpreteren, schrijven en verspreiden van informatie door middel van de Website. Sterk Digital behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud en informatie aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan de Gebruikeru enige mededeling te hoeven doen.

In het bijzonder is alle informatie op de Website onder voorbehoud van eventuele storingen, onderbrekingen of programmeerfouten. De Gebruiker erkent dat tijdens de redactie van de informatie mogelijk type- of taalkundige verwarringen of fouten kunnen ontstaan, waarvoor Sterk Digital evenmin aansprakelijk kan gesteld worden.

Sterk Digital biedt geen enkele waarborg voor welk verlies en/of schade ook, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, door om het even welke oorzaak die uit het gebruik van de Website en/of de aangeboden informatie zou voortvloeien. Uitsluitend de Gebruiker staat in voor de beslissing of handeling die zou gebaseerd zijn op informatie van de Website of de diensten van externe partijen. De Gebruiker aanvaardt de aangeboden informatie steeds vooraf te verifiëren op haar volledigheid, correctheid en/of actualiteit.

Privacy

De Website of externe partijen kunnen gebruik maken van cookies. Dankzij deze cookies kunnen de Website en/of externe partijen identificeerbare gegevens (doch geen persoonsgegevens) op het systeem van de Gebruiker bewaren, met name informatie over het type van browser en taalvoorkeuren. Deze informatie kan benut worden om de Gebruiker een betere surfervaring te bezorgen en voor hem/haar relevante informatie weer te geven.

De Gebruiker begrijpt dat hij/zij te allen tijde zijn/haar systeem zo kan instellen dat het gebruik van cookies onmogelijk wordt gemaakt, dan wel deze cookies verwijderen.

Cookies

Wij gebruiken Clicky analytics voor het anoniem tracken van bezoekers. Hiervoor wordt een anonieme cookie geplaatst en worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Contact

De informatie van de Website of externe partijen wordt regelmatig gecontroleerd en is gebaseerd op de door de externe partijen verspreide gegevens en cijfermateriaal. Mocht de Gebruiker vaststellen dat bepaalde informatie van de website niet volledig, correct en/of actueel is, dan kan de Gebruiker steeds contact opnemen. In geval van een terechte bemerking, zal Sterk Digital binnen een redelijke termijn de noodzakelijke en passende maatregelen nemen om de informatie van de Website te vervolledigen, aan te passen of te actualiseren.

Externe partijen die hun website en/of diensten wensen toe te voegen aan de Website, dan wel de huidige informatie wensen te wijzigen, kunnen contact opnemen.

Deelbaarheidsbeding

Indien één van de bepalingen van huidige algemene voorwaarden niet afdwingbaar, dan wel ongeldig zou zijn, zal deze niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle betwistingen omtrent de Website worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.