Kan ik geld lenen ondanks een vermelding op de zwarte lijst?

Wanneer men als kredietnemer niet tijdig zijn of haar krediet aflost, riskeert men op de zogenaamde zwarte lijst terecht te komen. Wat is de zwarte lijst en wat zijn de implicaties van een registratie op de zwarte lijst op de mogelijkheid om geld te ontlenen? Wordt men automatisch na verloop van tijd geschrapt van de zwarte lijst? Forento.be beantwoordt al deze vragen.

Wat is de zwarte lijst?

De zwarte lijst is een overzicht van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), een instelling van de Belgische Nationale Bank, waarbinnen alle wanbetalingen van kredieten worden geregistreerd. Wanneer men bij een lening op afbetaling gedurende drie terugbetalingstermijnen geen tijdige aflossing verricht, dan wel één termijn meer dan drie maanden uitstelt, zal men op de zwarte lijst worden geregistreerd. In geval van een hypothecaire lening zal men op de zwarte lijst worden geregistreerd indien men niet binnen de drie maanden de maandelijkse aflossingen verricht. Bv. zo de terugbetaling voor de maand april nog niet in augustus werd verricht.

Men zal echter niet automatisch voor elke achterstal worden geregistreerd als wanbetaler. Zo de kredietgever zou vaststellen dat de terugbetalingen niet zo soepel lopen als gehoopt, dient hij de consument eerst op de hoogte te brengen van het bestaan van een achterstal én en de mogelijke implicaties. In praktijk blijken kredietgevers ook een minimum van 25 EUR voorop te stellen als absolute minimum voor een hoedanigheid als wanbetaler.

De CKP is in de eerste plaats een initiatief om consumenten te beschermen tegen overmatige schulden. Naast het beheer van de zwarte lijst, registreert ze alle kredieten die door consumenten worden afgesloten voor privédoeleinden. Wanneer men als natuurlijke persoon bv. een autolening zou afsluiten, zal met andere woorden de kredietgever aan de CKP doorgeven dat een nieuw krediet werd afgesloten én dit voor welk bedrag. Indien men nadien bij een andere kredietgever om een nieuw krediet zou verzoeken, zal deze kredietgever vaststellen dat de kredietnemer reeds een krediet heeft lopen. Kredietgevers zijn wettelijk verplicht om de Centrale te raadplegen alvorens ze een nieuw krediet toestaan. De kredietgever is evenwel niet verplicht om de lening te laten afhangen van het al dan niet bestaan van lopende kredieten.

Hoe lang wordt men als wanbetaler vermeld?

Kan ik geld lenen ondanks een vermelding op de zwarte lijst?Wat betreft de bewaartermijn van de gegevens binnen de CKP wordt er een verschillende termijn gehanteerd voor:

§ Registratie van kredietovereenkomst. Een consumentenkredietovereenkomst wordt bewaard tot drie maanden en 8 dagen na de einddatum van de overeenkomst.

§ Wanbetaling. Een achterstal wordt bewaard tot één jaar na de datum van de regularisatie, en dit met een absoluut maximum van 10 jaar na registratie van de eerste achterstal. Wat indien men het achterstal niet zou regulariseren? Dan blijft de achterstal tot 10 jaar na de datum van de eerste registratie opgenomen.

Hoe kan ik mijzelf “verwijderen” van de zwarte lijst?

Elke kredietnemer zal vooraf schriftelijk geïnformeerd worden omtrent zijn/haar opname op de zwarte lijst. Men kan ook steeds zelf bij de Nationale Bank van België informeren of men op de zwarte lijst vermeld wordt, bv. via internet of brief.

Men kan zich echter niet simpelweg uitschrijven van de zwarte lijst. Meent u dat u ten onrechte werd opgenomen op de zwarte lijst? Neem dan contact op met uw kredietgever. Het is immers de kredietgever die wellicht heeft vastgesteld dat u gedurende een zekere periode geen terugbetalingen meer verrichte. Zo de kredietgever vaststelt dat het om een materiële vergissing gaat, zal de kredietgever dit ook zo communiceren aan de CKP en de vermelding van de zwarte lijst ongedaan maken. Indien de kredietgever weigert gevolg te geven aan dit verzoek, kan men steeds een klacht formuleren bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Commissie kan echter uitsluitend nagaan of de kredieten conform de wettelijke vereisten werden geregistreerd. Een betwisting over de grond van het krediet (bv. of een bepaalde intrest nog verschuldigd is) zal moeten worden beslecht door de klassieke rechtbanken.

Tips geld lenen zwarte lijst

Zoals reeds hierboven verduidelijkt, betekent een vermelding op de zwarte lijst niet noodzakelijk dat men geen geld meer zou kunnen lenen. Wel is het zo dat geld lenen wellicht niet makkelijker zal worden. De kredietgever is enkel verplicht de CKP te raadplegen alvorens hij een beslissing neemt omtrent het toekennen van het krediet. Oordeelt de kredietgever dat de kandidaat-kredietnemer nog voldoende financiële middelen heeft om redelijkerwijze het krediet terug te betalen, dan kan de kredietgever nog perfect het krediet toestaan.

Enkele tips om geld te lenen ondanks een registratie op de zwarte lijst:

1. Geld lenen via vrienden of familie. Door middel van een dergelijke lening hoeft men niet in de professionele context te stappen en vermijdt men dus dat de kredietgever een toets bij de CKP dient te doen. Sowieso is geld lenen via vrienden of familie een aanrader wanneer men deze mogelijkheid zou hebben. De terugbetalingsvoorwaarden (oa. intrest) zullen wellicht een stuk soepeler zijn dan bij geld lenen via een professionele kredietgever.

2. Particulier geld lenen. De lage rentevoeten op spaarrekeningen hebben veel consumenten aangezet om geld uit te lenen aan andere particulieren. Het particulier geld lenen kan daardoor vergeleken worden met geld lenen via vrienden of familie, zij het nu aan een onbekende. De kredietgever en kredietnemer komen bij particulier geld lenen zelf alle modaliteiten van de lening overeen, zoals bv. het moment waarop de terugbetaling dient te gebeuren, de rente bij niet-tijdige terugbetaling etc. Een particuliere kredietgever is niet verplicht de CKP te raadplegen alvorens een krediet toe te staan.

3. Minilening. De minilening is een kredietvorm waarbij de kredietgever een klein geldbedrag gedurende een beperkte tijdspanne uitleent. Gelet op de korte looptijd van het krediet wordt de minilening ook wel het flitskrediet genoemd. Ondanks dat de kredietgever verplicht is voor alle kredieten de CKP te raadplegen, en dus ook bij een minilening, blijken kredietgevers bij een minilening minder graten te zien in lopende kredieten of een bestaande achterstal. De risico’s van een minilening zijn immers kleiner wat betreft het uitgeleende bedrag. Kredietgevers blijken daarnaast ook hogere rentetarieven voor een minilening te hanteren, waardoor ze sneller bereid zijn een minilening dan lening op afbetaling toe te staan.

Kan ik geld lenen ondanks een vermelding op de zwarte lijst?
4.5 (90%) 2 stemmen