Geld lenen voor huis wordt doorzichtiger

Geld lenen voor huis wordt doorzichtigerKredietgevers staan er om bekend om omslachtig met hun tarieven van woningkredieten om te springen. Het beste tarief verkrijgt men uitsluitend na dagen en weken van onderhandelen. Een veel benutte techniek is bijvoorbeeld een korting op het rentepercentage wanneer men ook opteert om andere producten, zoals een schuldsaldo- of brandverzekering bij de financiële instelling af te sluiten. Op zich verbiedt de Belgische wetgever geen van deze technieken. Vraag is echter of de kredietnemer en consument telkens voordeliger uit zijn door deze pakketprijs? Of toch beter af zijn door de afzonderlijke producten bij verschillende banken te bestellen? Een Europees gestandaardiseerd informatieblad zou voor beterschap zorgen.

Enkele dagen geleden werd het wetsontwerp tot introductie van een gestandaardiseerd informatieblad voor woningkredieten goedgekeurd. Dankzij het informatieblad/-formulier kan de consument in enkele blikken achterhalen wat de meest essentiële kenmerken zijn van een krediet. Op die manier zet België zijn verplichtingen uit de Europese richtlijn 2014/17/EU om in geldend recht. Het Europees gestandaardiseerd informatieblad behoort door de kredietgevers tegen 1 december 2016 geïmplementeerd te worden. Wellicht zal na 1 december 2016 nog een reserve-/overgangsperiode lopen om lopende kredieten af te ronden.

Huidige situatie

Momenteel geven kredietgevers uitsluitend een eigen standaardformulier dat omschrijft welk bedrag geleend wordt, tegen welke rentevoet, hoeveel maandelijks behoort afgelost te worden en hoeveel het jaarlijks kostenpercentage (JKP) bedraagt. De exacte premie wanneer u kiest voor een afzonderlijke brandverzekering wordt wellicht niet op een informatiefiche vermeld. Het hangende wetsontwerp wenst deze niet-transparantie te verhelpen. Opgelet: wanneer u kiest voor een gebundelde verkoop, zit u doorgaans vast aan deze verkoop gedurende de hele looptijd van de lening. Naar het voorbeeld van hierboven: kredietgever X geeft een extra aantrekkelijke rentevoet op zijn woninglening indien men de lening combineert met een brandverzekering van X. Wanneer men na enkele jaren (van al dan niet te veel betalen) besluit van brandverzekering te veranderen, kan de kredietgever besluiten dat men niet meer voldoet aan de voorwaarden van de gebundelde verkoop en een andere intrest doorrekenen.

Toekomst

Europa wenst op het informatieblad onder meer te integreren wat de gevolgen zijn wanneer de kredietnemer besluit vervroegd af te lossen. Federaal minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters bevestigde evenwel dat de huidige wederbeleggingsvergoeding ongewijzigd blijft. Het bedrag van de wederbeleggingsvergoeding blijft met andere woorden geplafonneerd op drie maanden intrest. Het wetsontwerp wenst ook duidelijkheid te scheppen omtrent welke intresten men moet betalen op achterstallige betalingen, de zogenaamde verwijlintresten. Als noodoplossing moet de kredietnemer ook de mogelijkheid krijgen om een flexibel afbetalingsplan te verkrijgen.

De informatie van woningkredieten zou daardoor in de lijn komen van de huidige informatie bij consumentenkredieten. Zo schrijft eveneens een Europese richtlijn voor dat een SECCI-formulier (Standard European Consumer Credit Information) moet worden gebruikt om alle informatie voor deze kredieten te omsluiten. Op een SECCI-formulier worden vermeld: identiteitsgegevens van de onderneming die het krediet toestaat, identiteitsgegevens van de kredietnemer, eventuele tussenpersoon en/of –personen, geleend bedrag, duurtijd van de lening, totaal terug te betalen bedrag (geleend bedrag inclusief de verschuldigde rente en kosten), eventueel gegeven onderpand, modaliteiten van een voordelige bundeling van producten, wat de gevolgen zijn van een vervroegde terugbetaling, enz. Het grote verschil tussen een consumentenkrediet en een woningkrediet, is dat bij de laatste kredietvorm de kredietnemer niet de mogelijkheid heeft om gedurende twee weken zijn krediet te herroepen.

Verplichtingen gestandaardiseerd informatieblad woningkrediet

Richtlijn 2014/17/EU stelt dat de kredietnemer bij een woningkrediet verplicht info moet krijgen omtrent:

1. Looptijd van het aanbod (de kredietgever is verplichting een geldend kredietaanbod te doen gedurende 14 dagen);
2. Identiteitsgegevens van de kredietgever;
3. Eventuele tussenpersoon;
4. Hoofdkenmerken van het krediet:
– Bedrag en valuta, duur, soort krediet
– Totaal af te lossen bedrag, met vermelding van bedrag per geleende euro dat u terugbetaalt
– Waarde van het onroerend goed
5. Jaarlijks kostenpercentage (JKP);
6. Afbetalingsfrequentie: maandelijkse terugbetaling, of andere betalingswijze. Wanneer geopteerd wordt voor een variabele rentevoet, moet deze bepaling eveneens vermelden hoe zeer de rente kan stijgen of dalen;
7. Illustratieve aflossingstabel;
8. Aanvullende verplichtingen (bv. Het afsluiten van een schuldsaldo- of brandverzekering bij de financiële instelling);
9. Meldpunt voor klachten;
10. Gevolgen van niet-naleven van de verplichtingen.

Het is momenteel nog koffiedik kijken of ook de andere modaliteiten van de Europese richtlijn zullen moeten worden opgenomen in het gestandaardiseerd informatieblad.

Stem op deze vergelijking