Geld Lenen

Geld Lenen Vergelijken

Wie op zoek is naar een vorm van geld lenen zal wellicht overspoeld worden met informatie. Op de financiële markt bestaat er immers niet iets als “de lening”. Grosso modo kan een lening omschreven worden als een financieel product, net als een zichtrekening, spaarrekening of belegging. Om leningen te kunnen vergelijken is het dan ook belangrijk eerst te begrijpen wat geld lenen concreet inhoudt.

Autoleningen Minileningen Persoonlijke leningen

Wat is geld lenen?

Geld lenen VergelijkenGeld lenen of is een overeenkomst waarbij een kredietgever tijdelijk een bepaalde geldsom ter beschikking stelt van een kredietnemer. De kredietnemer verbindt er zich op zijn beurt toe om periodiek een deel van de lening terug te betalen. Op het einde van de kredietovereenkomst is (hopelijk) het volledige geleende bedrag terugbetaald, waardoor de kredietnemer schuldenvrij is. De kredietgever ontvangt een bepaalde vergoeding (de rente) in ruil voor het tijdelijk niet kunnen beschikken over het geld. Belangrijk om te onthouden is dus dat geld lenen niet gratis is. Aan elk krediet zijn intresten en/of kosten verbonden.

Let altijd goed op bij advertenties met 0% rente of gratis geld lenen. Mogelijk blijkt uit de infofiche of algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst dat er wel verborgen kosten zijn.

Kredietnemers denken bij geld lenen via een persoonlijke lening of hypothecaire lening vooral aan hun eigen bank. Terecht. Banken kennen immers de klant reeds van een jonge leeftijd, waardoor ze ook doorheen het verdere leven ingeschakeld worden. Wie twijfelt een nieuwe wagen of verbouwing zal naar de bank stappen voor een autolening of verbouwingslening. Maar ook andere financiële actoren kunnen een krediet toestaan. Zo zijn er online kredietgevers die niet gelinkt zijn aan een bank. Daarnaast bieden ook steeds meer handelaars leningen aan door koopwaar of afbetaling te leveren.

Verschillende vormen van geld lenen

Wanneer men spreekt over geld lenen, kan men drie kredietvormen onderscheiden met ieder zijn eigen kenmerken en voor- en nadelen:

Persoonlijke lening of lening op afbetaling

Een persoonlijke lening of lening op afbetaling is een krediet waarbij men gedurende een vooraf overeengekomen tijdspanne geld leent. Binnen deze periode betaalt men intresten en kosten terug. Het voordeel van deze vorm van geld lenen is dat beide partijen vooraf weten wanneer de lening terugbetaald wordt. De kredietnemer betaalt elke maal hetzelfde bedrag terug. In praktijk geven kredietgevers hun persoonlijke lening de benaming van het doel waarvoor de persoonlijke lening gebruikt dient te worden. Zo is er sprake van een autolening, motorlening, minilening of groene lening. Hoewel het krediet een andere naam draagt, gaat het telkens om een vorm van een persoonlijke lening.

Om kredietnemers te beschermen heeft de Belgische wetgever een maximale periode opgesteld waarover de lening terugbetaald dient te worden. De maximale looptijd van het krediet is daarbij afhankelijk van het bedrag van de lening:

  • € 500 t.e.m. € 2.500: 24 maanden
  • € 2.501 t.e.m. 3.700: 30 maanden
  • € 3.701 t.e.m. € 5.600: 36 maanden
  • € 5.601 t.e.m. € 7.500: 42 maanden
  • € 7.501 t.e.m. € 10.000: 48 maanden
  • € 10.001 t.e.m. € 15.000: 60 maanden
  • € 15.001 t.e.m. € 20.000: 84 maanden
  • € 20.001 t.e.m. 37 000: 120 maanden
  • > € 37 000: 240 maanden

Deze beperking in tijd geldt enkel voor consumenten. Wie als professional (handelaar, zelfstandige of ambachtslui) een krediet afsluit, zal niet aan deze tijdsgrenzen gebonden zijn.

Hypothecaire lening

Voor grotere bedragen, zal het wellicht aantrekkelijker zijn om gebruik te maken van een hypotheek. Een hypotheek is net als de persoonlijke lening een krediet waarbij de kredietgever tijdelijk geld voorschiet. Alleen zal de lening voor de kredietgever gewaarborgd worden met een hypothecaire inschrijving. Dit betekent dat de kredietgever over de mogelijkheid beschikt om het voorwerp waarvoor de hypothecaire lening werd benut te verkopen. Uit die gedwongen verkoop kan de kredietgever alle openstaande achterstallen recupereren, alsook het bedrag van eventuele boetes.

In de regel kan een hypotheek enkel afgesloten worden voor onroerende goederen zoals een een huis of grond. Uitzonderlijk wordt de hypotheek gevestigd op roerende goederen, zoals bv. een schip of vliegtuig.

Een geldreserve of doorlopend krediet

Een geldreserve is een lening met een bedrag dat men vrij in eenmaal of verschillende malen kan opnemen. Men noemt een geldreserve dus geen krediet waar men in eenmaal het bedrag opneemt en nadien alles periodiek aflost. Een geldreserve wordt steeds aan een maximale limiet gekoppeld, de zogenaamde kredietlimiet, zoals bv. € 10.000 of € 15.000. De kredietnemer kan binnen dit maximum vrij kapitaal opnemen en nadien weer aflossen. Enkel tijdens de periodes waarbinnen men geld heeft opgenomen, zal men een intrest betalen.

Via een geldreserve is men dus in principe nooit verplicht om geld te lenen. Het doorlopend krediet kan daardoor vergeleken worden met een extra stok achter de deur. Wanneer men onverwacht tijdelijk over onvoldoende middelen beschikt, kan men de geldreserve gebruiken en bv. de maand nadien opnieuw aflossen. Het voordeel van geld lenen via een geldreserve is dat men telkens geen nieuw krediet dient af te sluiten. Ook een kredietkaart kan op zich vergeleken worden met een vorm van een geldreserve. Men hoeft immers niet op het ogenblik van de aankoop te beschikken over het aankoopbedrag, maar kan het later aflossen.

Geld Lenen vergelijken

Geld LenenAlvorens te kiezen voor één bepaalde kredietgever, loont het de moeite aan lening vergelijken te doen. In België is een kredietgever wettelijk verplicht om de kandidaat-kredietnemers te informeren omtrent zijn verschillende leningen. Zo zal een kredietgever informeren naar o.a. de financiële mogelijkheden van het gezin en de wensen. Een kredietgever is daarnaast verplicht een infofiche van het geld lenen te overhandigen.

Natuurlijk hoeft men als kredietnemer niet passief af te wachten. Men kan zelf ook een onderzoek verrichten door volgende elementen te vergelijken:

Looptijd van de lening

Zoals hierboven verduidelijkt, is de looptijd bij geld lenen niet altijd een keuze. Voor consumenten heeft de wetgever de looptijd van het consumentenkrediet beperkt. Binnen deze maxima kan men natuurlijk vrij kiezen voor de maximumduur. Daardoor wordt het gewicht van de lening gespreid over een langere duur. Daartegenover zal men natuurlijk langer gebonden zijn aan de persoonlijke lening of particuliere lening, wat de totale intresten verhoogt.

Het bedrag van de intresten en kosten

De intresten en kosten bij geld lenen moeten verplicht door de kredietgever als een jaarlijks kostenpercentage (JKP) uitgedrukt worden. Dit JKP omvat niet alleen de intresten, maar ook de dossierkosten, administratiekosten, enz. die aan het krediet verbonden zijn. Een kredietgever zal buiten dit JKP geen kosten kunnen aanrekenen. De Belgische wetgever heeft voor consumentenkredieten een absoluut maximum opgelegd.

Raadpleeg de website van de FOD Economie voor een overzicht van de actuele percentages in België. Wanneer deze absolute maxima overschreden worden, is men als kredietnemer vrijgesteld van elke kost verbonden aan het krediet.

Periodiek aflossingsbedrag

Ongeacht of men intekent voor een persoonlijke lening of hypothecaire lening, zal men steeds periodiek moeten aflossen. Hoe meer geld men ontleent, des te hoger het periodiek aflossingsbedrag en zwaarder de lening.

Bijkomende producten

Kredietgevers durven afficheren met aantrekkelijke rentevoeten, op voorwaarde dat de kandidaat-kredietnemers besluiten een aantal bijkomende producten af te nemen. In praktijk zijn vooral de brandverzekering / woningverzekering en schuldsaldoverzekering populair. Wie op zoek is naar de beste rentevoet zal die ontvangen, op voorwaarde dat men eveneens een verzekering afsluit.

Bijkomende waarborgen of zekerheden

Wanneer men onvoldoende financiële bagage heeft  kan een kredietgever bijkomende waarborgen vereisen. Zo kan een kredietgever vragen of een familielid of vriend borg wil staan voor de kredietovereenkomst. Dit wil zeggen dat deze persoon bevestigt dat de kredietnemer de lening zal terugbetalen. Is dat niet het geval, dan kan de kredietgever de achterstallen op afbetaling recupereren bij deze derde. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om goederen in pand te als zekerheid van terugbetaling. Ook de hypothecaire lening kan aanzien worden als een bijkomende zekerheid. Wanneer de kredietnemer de lening niet terugbetaalt, beschikt de kredietgever over de mogelijkheid om het huis of appartement te verkopen.

Particulier geld lenen

Lenen via Forento,beAangezien leningen bij professionele kredietgevers doorgaans vrij duur zijn, gaan veel gezinnen op zoek naar goedkopere alternatieven. Particulier geld lenen is één van deze mogelijkheden. Bij particulier geld lenen leent men geld zonder tussenkomst van een professionele kredietgever, zoals een bank of andere financiële instellingen. Anders verwoord: men ontleent geld bij vrienden of familie voor bv. een auto, vaatwasmachine of renovatie. Op internet zijn er ook websites gespecialiseerd in het bemiddelen tussen particulieren. Daardoor leent men geld zonder professionele kredietgever, maar weet men eigenlijk niet met wie men contracteert.

Het voordeel van een particuliere lening is dat men vrij de voorwaarden van de overeenkomst kan bepalen. Zo kan men vrij overeenkomen welk bedrag ontleend wordt, gedurende welke termijn en via welke aflossing. De kredietovereenkomst vervult hierbij een belangrijke functie. Wanneer een kredietnemer die de lening niet terugbetaalt, zal men zich tot de rechter moet richten met de kredietovereenkomst.

Mensen kiezen om verschillende redenen voor een persoonlijke lening bij een andere particulier. Wanneer men geld leent bij vrienden of familie kan men doorgaans rekenen op een lagere rentevoet. Soms kan men zelfs gratis geld lenen. Daarenboven is particulier geld lenen vaak de enige optie voor gezinnen die op de zwarte lijst van de CKP staan.

Kredietgevers zijn in België immers verplicht om deze Centrale te raadplegen alvorens ze een nieuw krediet toestaan. Wie reeds in het verleden moeilijkheden had met geld lenen, zal wellicht moeilijker een lening bekomen.

Online geld lenen

Door de digitalisering kan men bij steeds meer kredietgevers online een simulatie doen van het krediet. Bij online geld lenen vult men het bedrag in dat men nodig heeft en de periode. Vervolgens simuleert de website van de kredietgever hoeveel men maandelijks dient terug te betalen. De tarieven van de lening worden daarbij verplicht uitgedrukt als het JKP.

Het voordeel van online geld lenen is dat men niet verplicht naar de bank dient te hollen. Men vult alle informatie in en kan nadie de voorstellen van de kredietgever vergelijken. Daarnaast kan men dankzij online geld lenen sneller beschikken over het benodigde geld. Zeker wanneer men kiest voor een klein bedrag, kan men binnen enkele uren al over het geld beschikken.

Geld Lenen
4.7 (93.76%) 93 stemmen