Geld uitlenen als belegging

Geld uitlenen als belegging

Geld uitlenen als beleggingHet hele financiële en economische wezen zou niet draaien zonder geld en kredieten. Er zijn duizend en één redenen om geld uit te lenen aan anderen. Bijvoorbeeld een ouder die een kind wil ondersteunen aan de start van zijn of haar leven; een vriend die in financiële moeilijkheden zit en een steuntje in de rug kan gebruiken etc. Geld uitlenen kan dus een mooie symbolische daad zijn. Gelet op de hedendaagse economische crisis kan geld lenen of het verstrekken van een persoonlijke lening tevens bekeken worden als belegging. Wanneer men inderdaad opteert voor een onderlinge lening als belegging, is het belangrijk zoveel mogelijk van de gegevens te formaliseren. Het is immers pas wanneer er conflicten ontstaan en er geen terugbetaling meer volgt, dat er gedacht wordt aan een formalisering of een zwart op wit-bewijs.

Geld uitlenen, aan wie?

Wettelijk gezien is elke burger vrij geld uit te lenen aan eender wie. Men kan dus met andere woorden geld uitlenen aan ouders, broers, zussen, andere familieleden, of zelfs aan wildvreemden. Aangezien het nog steeds gaat om een onderhandse lening, is het wel belangrijk dat je de mensen aan wie je uitleent kan vertrouwen. Vooraleer je als ouder één kind financieel zou steunen met een lening, hou je ook beter rekening met de mogelijke reacties van andere kinderen en familieleden. Anders verwoord: hoewel juridisch gezien je geld kan uitlenen aan eender wie, ga je in de praktijk toch beter na welke tegenpartij je voorgeschoteld krijgt. Het zou immers niet de eerste familieruzie zijn die ontstaan ten gevolge van een conflict over geld.

Tip: wees op de hoede voor mensen die geen persoonlijke lening of autolening kunnen verkrijgen bij de bank. Wanneer banken weigeren iemand geld te verstrekken, gaat het hetzij om wanbetalers, hetzij personen die onvoldoende borg kunnen bieden dat het geld effectief zal terugbetaald worden. Wellicht wens ook jij je geld ooit nog terug te zien?

Geld uitlenen, hoeveel?

Net zoals er geen wettelijk kader bestaat aan wie je geld kan uitlenen, bestaat er evenmin een beperking qua bedrag. Het verstrekken van een lening als belegging kan handige intresten genereren. Echter moet men erover waken dat men niet zelf in financiële moeilijkheden terecht komt. Het geld dat werd uitgeleend, zal immers pas na enige tijd terug in het vermogen van de uitlener geïntegreerd worden. Wanneer bijvoorbeeld het geld van de lening afkomstig is van een spaarrekening, verdwijnt ook dit gedeelte van het spaargeld voor de basis- en getrouwheidspremie, en moet dit mee in acht worden genomen bij de bepaling van de rentevoet. Een element dat infra nog zal worden behandeld.

Intresten

Wanneer men geld uitleent als belegging, wenst men daarvoor natuurlijk vergoed te worden. Kom daarom met de ontlenende partij een rentevoet overeen dat in de overeenkomst kan worden vermeld. Bijvoorbeeld: 2,5 procent op jaarbasis. Om een richttarief te hanteren, kan beroep gedaan worden op het percentage van een spaarrekening. Het overschot aan spaargeld had in elk geval dat bedrag op de spaarrekening van de uitlener opgebracht. Ook intrestvoeten op andere beleggingswijzen, zoals de termijnrekening, kunnen als leidraad dienen.

Intresten worden in België belast via een roerende voorheffing. Niet alleen de intresten die worden verkregen via financiële instellingen, zoals de intresten op een spaarrekening of termijnrekening, maar ook onderlinge intresten zijn onderworpen aan roerende voorheffing en moeten aan de fiscus bekend gemaakt worden. Momenteel geldt een roerende voorheffing van 25 procent op het bedrag van de intresten. De kredietnemer die de intresten moet betalen, behoort de roerende voorheffing door te storten aan de fiscus.

Bijvoorbeeld: Piet leent aan zijn dochter Marie 2.000 EUR. De partijen komen overeen een rentevoet van 5 procent te hanteren, wat neerkomt op 100 EUR per jaar. De intrest behoort betaald te worden uiterlijk 1 juli van het jaar. Van de 100 EUR die Marie moet betalen, zal 75 EUR naar Piet vloeien en 25 EUR naar de fiscus. Piet ontvangt dus louter 75 EUR intrest op 1 juli op zijn rekening. De ontvangen 75 EUR zijn echter belastingvrij en kunnen vrij door Piet worden gespendeerd. Voor meer informatie inzake de betaling en betalingstermijn van roerende voorheffing kan meer informatie op de website van de FOD Financiën gevonden worden.

Formaliteiten schriftelijke overeenkomst geld uitlenen als belegging

Zoals hiervoor bepaald, is het belang van een schriftelijke overeenkomst vooral relevant bij conflicten. Zelfs wanneer men besluit geld uit te lenen aan een kind of familielid, is het belangrijk een omvattende overeenkomst op te stellen. Hoewel er geen limitatieve opsomming is van de elementen die een dergelijke overeenkomst moet bevatten, kunnen de volgende elementen als leidraad dienen:

  • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon die het geld uitleent en ontvangt.
    Het geleende geldbedrag, dit zowel in cijfers als letters.
  • De reden van de lening. Bijvoorbeeld voor het financieren van een nieuwe wagen, verrichten van verbouwingswerken of medische ingreep.
  • Looptijd van de lening. De termijn waarbinnen het geld ter beschikking wordt gesteld.
  • De intrestvoet die wordt gehanteerd. Bijvoorbeeld: 5 procent op jaarbasis. Tevens is het nuttig de verwijlintresten onderling te bepalen. Dit bedrag wordt toegepast van zodra een betaling laattijdig wordt verricht.
  • Het aantal pagina’s van de overeenkomst, evenals het aantal exemplaren dat van de overeenkomst werden opgemaakt.
  • Plaats en datum van de ondertekening van de overeenkomst.

Een ondertekening van de overeenkomst door beide partijen. Hoewel het niet verplicht is, kan het nuttig zijn elke pagina van de overeenkomst afzonderlijk door de ontlener te laten ondertekenen.

Tip: bij kleine geldbedragen van bijvoorbeeld 250 of 500 EUR kan het volstaan een schuldbekentenis op te maken. Voor een schuldbekentenis moet enkel de naam van de uitlenende partij en ontlener worden vermeld, alsook het bedrag en een handtekening.

Geld uitlenen als belegging
4 (80%) 4 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Sociale leningen, what’s in a name?

Vrijwel iedereen kent de klassieke lening en het hypothecair krediet. Het gaat om leningen die verstrekt worden door financiële instellingen...

Sluiten