Hoe rente berekenen?

Hoe rente berekenen?
Hoe rente berekenen?
Leestijd 2 minuten

Banken en andere financiële instellingen zijn jammer genoeg geen liefdadigheidsinstellingen. Op het bedrag dat een kredietgever ter beschikking stelt, zal men als kredietnemer een rente of intrest moeten betalen. Of er een basisformule is om de rente te berekenen ontdek je hier.

Wat is de rente?

In de praktijk kan het begrip ‘rente’ in twee betekenissen gebruikt worden. Nl. het kan een uitdrukking zijn van (i) het bedrag dat men als kredietnemer moet betalen aan de kredietgever of (ii) de vergoeding die men als spaarder jaarlijks ontvangt voor het gespaarde geld op een spaarrekening.

Vanuit de invalshoek van leningen of kredieten, zal het dus gaan om de rente in de eerste zin van het woord. Het gaat om de vergoeding die men moet betalen voor het feit dat men tijdelijk over geld kan beschikken dat aan iemand anders toebehoort. Alle kredietgevers zijn verplicht om de kostprijs van een lening uit te drukken in een percentage, het jaarlijks kostenpercentage (JKP). Dit percentage houdt niet alleen rekening met de intresten, maar eveneens met alle eventuele bijkomende kosten (bv. administratiekosten of commissies). De wetgever opteerde voor dit ruime, algemene begrip om op die manier het voor kredietnemers mogelijk te maken verschillende kredieten te vergelijken. In de praktijk is er geen verschil tussen de termen ‘rente’, ‘intrest’ en ‘interest’. Je zal dus merken dat kredietgevers tijdens een kredietgesprek de termen door elkaar gebruiken.

Rente berekenen

Zoals hierboven verduidelijkt, wordt de rente steeds uitgedrukt als een percentage tegenover het ontleende geldbedrag. Om de totale rente bij een lening te berekenen, heeft men nood aan volgende elementen:

  • Het ontleende geldbedrag. Dit bedrag kan variëren van enkele honderden euro’s (bv. flitskrediet) tot vele duizenden euro’s (bv. hypothecaire lening).
  • Het JKP. Hou er rekening mee dat voor bepaalde kredietvormen en ontleende bedragen het JKP begrensd is. Meer informatie omtrent de huidige maximumpercentages kan teruggevonden worden op de website van de FOD Economie.
  • De periode of looptijd. Net als wat betreft het JKP, is ook voor bepaalde bedragen de maximale looptijd begrensd. Zo kan bv. een persoonlijke lening van 17.500 EUR gespreid worden over maximum 84 maanden (of 7 jaar). De wetgever trachtte op die manier consumenten te beschermen tegen onnodig lange kredietovereenkomsten.

Voorbeeld rente berekenen

Bv. Pieter leent 17.500 EUR voor de aankoop van een nieuwe auto. De bank stelt hem een JKP van 2% voor. Om de maandlast van de lening comfortabel te houden, wenst Pieter de lening te spreiden over de maximum toegelaten periode (84 maanden). Pieter zal in geval van maandelijkse vaste aflossingen 223,43 EUR per maand terugbetalen. In totaal, over 84 maanden, komt dit neer op een terugbetaald bedrag van 18.768,13 EUR.

De rente van deze autolening berekenen gaat als volgt:

Totaal terugbetaald bedrag – ontleend bedrag = rente

I.c. 18.768,13 EUR – 17.500 EUR = 1.268,13 EUR

De maandelijkse rente van de autolening bedraagt in dat geval:

Rente / loopduur lening = maandelijkse rente

I.c. 1.268,13 EUR / 84 maanden = 15,10 EUR.

Related Posts