Investeren in serviceflats. Een interessante of af te raden belegging?

Investeren in serviceflats. Een interessante of af te raden belegging?Door de toenemende vergrijzing van de bevolking overwegen steeds meer financieel draagkrachtige personen te investeren in serviceflats. Is investeren in serviceflats een interessante belegging? Of valt er intussen nog weinig lucratief te vinden in de serviceflatsector?

Op zich bestaat er niet één universele term voor serviceflats. Serviceflats worden soms ook seniorenresidenties, seniorenverblijven of woningcomplexen voor ouderen genoemd. Nochtans duiden ze allen op één type van woning: een verblijf waar senioren zo lang mogelijk op zelfstandige basis kunnen verblijven. Het handige aan serviceflats is dat in geval van hulp, de benodigde dienstverlening steeds nabij is, zoals een maaltijddienst, poetshulp of verpleegkundige. Het gaat kortom om een aanbod aan diensten die volledig vrij door de gepensioneerde al dan niet worden benut.

Grosso modo kunnen er twee manieren van beleggen in serviceflats onderscheiden worden: de aankoop in eigendom, of de aankoop van het financieel recht.

Vergelijk hier de verschillende manieren om te investeren in vastgoed

 

Aankoop in eigendom

Serviceflats worden meestal bij klassieke vastgoedgroepen verkocht. Gespecialiseerde groepen ontwikkelen de complexen in en rond de stad als project. Het grote verschil tussen het kopen van een klassieke woning of sleutel op de deur-appartement, is dat je bij een serviceflat niet beschikt over een eigen gebruiksrecht. Als koper van een serviceflat sta je het gebruiksrecht af aan de groep, die bovendien met de koper een exploitatieovereenkomst sluit. Een dergelijke overeenkomst kan als fundamenteel beschouwd worden, aangezien één complex niet kan bestaan uit grote verschillen qua stijlen, huisregels en voorzieningen. De overheid heeft daarenboven regels op vlak van veiligheid en gezondheid opgelegd voor een erkenning als serviceflat.

Zelf al op leeftijd? Dan kan u besluiten de serviceflat zelf te bewonen. Mocht u nog niet op de oudere leeftijd gevorderd zijn, dan kan de serviceflat verhuurd worden. De uitbatingsvennootschap van de vastgoedgroep zal de serviceflat verhuren en financieel rendabel maken. In dat geval ontvangt u als koper niet alleen een huursom, u mikt bovendien op een investering op lange termijn. Bij een latere verkoop hoopt u de serviceflat voor meer te kunnen verkopen. Prijzen van serviceflats variëren op basis van verschillende factoren. Enerzijds is er de ligging, maar tevens ook kwaliteit en service die mee de prijs bepalen. Serviceflats zijn vaak duurder dan klassieke appartementen omdat er grote gemeenschappelijke ruimtes voorzien worden en de door de overheid opgelegde regels in acht moeten genomen worden.

Aankoop financieel recht

Een tweede manier van beleggen in serviceflats is via de aankoop van een financieel recht. Via een aankoop van financieel recht koopt u niet rechtstreeks de eigendom, maar investeert u in één serviceflat een bepaalde som geld over langere looptijd, zoals 30 jaar. Het gaat om een soortgelijke belegging als investeren per obligatie. Het geïnvesteerde kapitaal geeft recht op een percentage aan opbrengsten van de flat, voor zover u de serviceflat niet zelf bewoond. Bijvoorbeeld: Piet belegt 25.000 EUR in één serviceflat van De Groene Rust en ontvangt vier procent van de opgebrachte huursommen.

Wenst u wel de serviceflat te bewonen? Dan vervalt de huurvergoeding en moet u bijbetalen voor de dienstverlening qua maaltijden, poetsen en geneeskundige verzorging. Na afloop van de looptijd wordt het geïnvesteerde bedrag terug betaald. De geïnteresseerden die de serviceflat wensen te blijven bewonen, behoren vanaf dan een huursom te betalen net als bij een klassieke huurovereenkomst. Met andere woorden: via een aankoop van financieel recht investeert u een welbepaalde som in het project, waarvoor u in ruil een huurvergoeding ontvangt. Na afloop van de looptijd ontvangt u het geïnvesteerde bedrag terug.

Waardering

Grote vraag is natuurlijk of investeren in serviceflats de moeite loont. Op vlak van registratie- en notariskosten is investeren in de aankoop van een financieel recht alvast voordelig. De aankoop van een financieel recht kan zonder registratie- en notariskosten, in tegenstelling tot het kopen van een eigendom.

Het handige aan serviceflats is dat de vastgoedgroep de uitbating van het complex voor zijn rekening neemt. U hoeft zich als investeerder geen zorgen te maken rond het vinden van een huurder. Echter moet u rekening houden met het mogelijk vinden van huurders door de groep van huurders. Mogelijk zijn er verschillende serviceflatcomplexen in de buurt waartussen gepensioneerden kunnen kiezen. Ga daarom steeds de kwaliteit en bouwtechnische elementen van het complex na. Des te hoger de kwaliteit en service van het complex, des te aantrekkelijker het zal zijn voor senioren. Idem wat betreft de nabijheid van winkels en openbaar vervoer.

Wat betreft de aankoop van een financieel recht kan er niet ongenuanceerd geoordeeld worden. U belegt immers niet in eigendom, maar in financiële activa. Het gaat steeds om beleggingen over langere looptijd, bijvoorbeeld 30 jaar, en voor hoge bedragen. Vraag is vanzelfsprekend, net als bij klassieke obligaties, of het uiteindelijk beloofde bedrag zal terugbetaald worden. Zal de groep nog voldoende solvabel zijn om de pakweg 100.000 EUR aan geïnvesteerd kapitaal in de serviceflat terug te betalen? De exploitant heeft ook carte blanche wat betreft de uitbating. U investeert als belegger en vertrouwt het hele beheer toe. Naar mijn persoonlijk oordeel blijft investeren via de aankoop van een financieel recht over 30 jaar een riskante investering. Anno 2015 zijn er andere beleggingsinstrumenten over lange looptijd die meer waarborgen en minder risico’s met zich meebrengen. Informeer u bij uw bank of beleggingsagent voor meer informatie.

Investeren in serviceflats. Een interessante of af te raden belegging?
3.3 (66%) 10 stemmen