Pensioensparen Vergelijken

Pensioensparen vergelijkenPensioensparen is een begrip dat verschillende financiële producten omvat. Alle producten hebben echter hetzelfde doel, namelijk zorgen voor extra financiële stabiliteit wanneer men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Weinig jongeren en volwassenen voor de pensioengerechtigde leeftijd staan stil bij de noodzaak van pensioensparen. De aanhoudende vergrijzing en verhoging van de pensioenleeftijd, dwingt echter elkeen om de pensioenmentaliteit te herzien. Via pensioensparen neemt u zelf het heft in handen voor een zorgeloze toekomst.

De beste Spaarrekening? Start hier de vergelijking

ProductInstapkosten
Gewaarborgd Rendement 
DVV Save 3 Tak 2110% maximaal0.9%
DVV Life Pension Dynamic Tak 236% maximaal1.5%
Pensioensparen Vergelijken
3.89 (77.89%) 19 stemmen

Door aan pensioensparen te doen, kan u van een belastingvermindering genieten. Van het bedrag dat u totaal jaarlijks aan pensioensparen zou spenderen, ontvangt u 30% terug als fiscaal voordeel. Het is net dit fiscaal voordeel dat de meerwaarde vormt voor individueel sparen. Het is belangrijk de verschillende types van pensioensparen te beschrijven alvorens in te gaan op de fiscale optimalisatie. Pensioensparen vergelijken is met andere woorden een kwestie van geïnformeerd aan de slag gaan.

Het pensioensysteem in België bestaat in feite uit vier pijlers

Het pensioensysteem kan opgedeeld worden over drie of vier pijlers. Sommige bronnen spreken maar van drie pijlers, aangezien men het individueel pensioensparen met en zonder fiscaal voordeel vaak onder één en dezelfde noemer plaatst.

1. De eerste pijler: het wettelijk pensioen

Door de recente wetswijzigingen werd de pensioenleeftijd in België verhoogd van 65 tot 67 jaar. Deze leeftijd nemen we los van enige overgangsregels waar verschillende beroepsgroepen onder ressorteren. Het is op de leeftijd van 67 jaar dat u van de wetgever een maandelijks vast pensioen ontvangt voor de bedragen die u tijdens uw actieve carrière stortte binnen de sociale zekerheid. Het wettelijk pensioen wordt in België vastgesteld op basis van verschillende parameters, waaronder de hoedanigheid waaronder men als actieveling tewerkgesteld was (werknemer, zelfstandige of ambtenaar). Het gemiddeld bruto pensioen bedraagt in België om en bij de 1300 EUR. Vergelijk dit met de gemiddelde 1.400 à 1.600 EUR dat de modale Belg verdient, en u weet meteen de noodzaak van de aanvullende pijlers.

2. De tweede pijler: het aanvullend pensioen via de werkgever

Deze pijler is uitsluitend beschikbaar voor werknemers die tewerkgesteld waren bij een werkgever die een pensioenfonds of groepsverzekering aanbood. U bouwt dus als extralegaal voordeel een aanvullend pensioen op door verschillende jaren bij uw werkgever tewerkgesteld geweest te zijn. Zelfstandigen kunnen binnen deze tweede pijler aan Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) doen.

3. De derde pijler: individueel pensioensparen met fiscale stimuli

De wetgever wenst individuen te belonen die het heft voor het latere pensioen in eigen handen nemen. Het eigenlijke pensioensparen kan binnen deze pijler gesitueerd worden, aangezien het in bepaalde omstandigheden recht geeft op een belastingvermindering.

4. De vierde pijler: individueel pensioensparen zonder fiscale stimuli

Ook binnen deze pijler kan u individueel sparen voor uw latere pensioenleeftijd. De fiscus zal u echter niet belonen met bijkomende fiscale voordelen. Daartegenover bent u wel vrijgesteld van een eindbelasting, terwijl u deze binnen het pensioensparen met fiscale stimuli wel zou moeten betalen.

Pensioensparen Vergelijken, De Mogelijkheden

Pensioensparen kan via twee vormen, zijnde: een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds.

1. Pensioenspaarverzekering

Via een pensioenspaarverzekering contracteert u met een verzekeraar. Deze vorm van pensioensparen kan het best vergeleken worden met een klassieke levensverzekering, zij het nu één met een recht op belastingvermindering. De gestorte bedragen op de spaarverzekering brengen gegarandeerd een bepaald minimumrendement op. Eventueel kan er een bijkomende bonus of winstdeelname worden toegekend wanneer de onderneming waarbij u aan pensioensparen doet goede cijfers boekt. Een pensioenspaarverzekering is de vorm van pensioensparen voor zij die hameren op zekerheid. Deze beperktere kans op risico wordt gecompenseerd door een, normaliter, lagere opbrengst dan via een pensioenspaarfonds. De verzekeraar kan de gegarandeerde rente steeds verlagen, maar dan enkel voor de stortingen die u na de wijzigingsdatum zou verrichten.

2. Pensioenspaarfonds

Via een pensioenspaarfonds kiest u voor meer risico, maar misschien ook meer rendement. De onderneming waarbinnen u aan pensioensparen doet, zal de gestorte premies beleggen in aandelen, obligaties, of een combinatie van beiden. U kan zelf overeenkomen met de onderneming in welk type van fondsen u wenst te investeren (laag, gemiddeld of hoog risico). Pensioenspaarfondsen die hoofdzakelijk beleggen in aandelen houden een iets hoger risico in dat pensioenspaarfondsen die uitsluitend beleggen in obligaties. Uw inleg is zowel bij aandelen en obligaties niet verzekerd, maar u ontvangt normaliter op het einde van de rit een hoger bedrag dan via een pensioenspaarverzekering.

De fiscale voordelen

Zowel pensioenspaarverzekeringen als pensioenspaarfondsen zorgen voor een fiscaal voordeel. Voor de stortingen die u binnen beide spaarvormen verricht, ontvangt u een minimale belastingvermindering van 30%. Vooraleer van deze belastingvermindering te kunnen genieten, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Het pensioensparen gestart hebben tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar;
– Onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting; Betaalt u momenteel geen belastingen, omdat u bijvoorbeeld gedurende het hele jaar werkloos was? Dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor de belastingvermindering.
– De spaarverzekering of het spaarfonds is aangegaan voor een minimale looptijd van 10 jaar;
– Een storting verrichten in het jaar waarbinnen men de belastingvermindering wenst.

De storting dat u in mindering kan brengen als belastingvermindering is voor elkeen gelijk. Ongeacht uw professionele activiteit of beroepsinkomen, kan u een bedrag van 940 EUR aan pensioensparen besteden. Deze 940 EUR is het maximum, waardoor u steeds kan opteren om minder te besteden aan pensioensparen. Pensioensparen kan daardoor onderscheiden worden van langetermijnsparen. Langetermijnsparen kent vrij gelijkaardige voorwaarden als pensioensparen, maar kent maxima op basis van de hoogte van het beroepsinkomen. Opmerking: het maximale stortingsbedrag werd de voorbije jaren steeds geïndexeerd. De wetgever opteerde echter voor de periode 2014-2017 deze indexatie te schrappen. Tot en met 2017 kan u dus enkel het bedrag van 2013, zijnde de 940 EUR, in mindering brengen als belastingvoordeel.

Nadelen Pensioensparen

Wie spreekt over voordelen, spreekt onmiddellijk ook over nadelen. De fiscus zal in ruil voor deze belastingverminderingen op het einde van de rit een eindbelasting van het pensioenspaarbedrag afhouden. Wie de leeftijd van 60 jaar bereikt, zal merken dat er van het beschikbaar bedrag op de pensioenspaarverzekering of het pensioenspaarfonds een taks wordt afgehouden. Het exacte bedrag verschilt naargelang aan pensioensparen via een pensioenspaarverzekering of pensioenspaarfonds werd gedaan.

Per 1 januari 2015 besloot de wetgever de altijd bestaande 10% eindbelasting te vervangen door een gespreide belasting. Zo betaalt men vanaf de leeftijd van 55 jaar 1% jaarlijks op het bedrag van pensioensparen. Op de 60ste verjaardag wordt nogmaals 8% ingehouden, verminderd met reeds jaarlijks ingehouden percentages. Grofweg geschat zou de belasting per 2015 daardoor iets gunstiger zijn dan de 10%-regel. U hoeft uw pensioensparen niet te beëindigen nadat de eindbelasting werd geheven. Pensioensparen kan tot en met het jaar waarin u 64 jaar wordt. U kan dus perfect tussen uw 61ste en 64ste aan pensioensparen doen, genieten van een belastingvermindering en daarenboven zorgeloos zijn omtrent een eindbelasting. Een eindbelasting heeft u immers al betaald.

Pensioensparen opnemen voor de 60ste verjaardag

In theorie bestaat inderdaad de mogelijkheid om het bijeen gespaarde bedrag voor de leeftijd van 60 jaar op te nemen. Al valt een dergelijke transactie af te raden. Enerzijds moet u in dat geval een veel hogere belasting dan de 1% per jaar en 8% op de 60ste verjaardag voldoen, anderzijds kan de onderneming waarbij u aan pensioensparen doet u een extra kost aanrekenen. U vraagt immers uw gespaarde bedrag terug voor de geplande vervaldag, waardoor u zelf het contract breekt. Probeer het vervroegd uit een pensioenspaarverzekering of pensioenspaarfonds dus te vermijden.

Sparen voor na de pensioenleeftijd? Maak dan gebruik van het fiscaal gestimuleerde pensioensparen in plaats van handmatig sparen via een spaarboekje.

Hello. Add your message here.